Systém řízení kvality na MENDELU 


Systém řízení kvality je na Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU) postupně zaváděn od roku 2016. Jeho posláním je na základě definovaných požadavků na kvalitu vytvářet podmínky k naplňování cílů kvality a zajišťovat neustálé zlepšování ve všech oblastech činnosti univerzity. Kromě vnějších předpisů, jako je zákon o vysokých školách[1] a nařízení vlády o standardech pro akreditace[2], upravují jeho fungování vnitřní předpisy univerzity. Klíčovým dokumentem, který ukotvuje celý tento systém, jsou Pravidla systému řízení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Dále jsou to dokumenty jako Politika kvality či Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně, které jsou zveřejněny na úřední desce MENDELU. Dokumentaci systému doplňují další dílčí metodiky a návody zveřejněné na stránkách Oddělení kvality a rizik.

Příručka systému řízení kvality na MENDELU je ke stažení ZDE.

 

Obrázek 1 – Cyklus PDCA systému řízení kvality

 

 

Obrázek 2 – Princip fungování systému řízení kvality

 

Řídicí struktura systému řízení kvality MENDELU

Řídicí struktura systému řízení kvality MENDELU je tvořena tak, aby umožňovala řízení z celouniverzitní úrovně a současně implementaci na jednotlivých součástech.

Nejvyšším řídicím orgánem je Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně, jejímž posláním je řízení kvality všech činností na univerzitě, zejména však se zaměřením na vzdělávací a tvůrčí činnost. Mezi její úkoly patří schvalování pravidel pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality, řízení procesu vnitřního hodnocení kvality,  kontrola naplňování kvality, schvalování záměrů a návrhů studijních programů k akreditaci, kontrola a vnitřní hodnocení studijních programů v době platnosti jejich akreditace a další činnost stanovená statutem univerzity.

Provozně je činnost systému řízení kvality zajišťována rektorátním pracovištěm, Oddělením kvality a rizik. Přípravu podkladů pro Radu pro vnitřní hodnocení a implementaci schválených rozhodnutí rady vykonává manažer kvality, který je metodicky řízen prorektorem pro řízení kvality a lidských zdrojů. Dále jsou implementací schválených rozhodnutí rady pověřeni referenti kvality, kteří vykonávají tuto činnost na jednotlivých fakultách, vysokoškolském ústavu, rektorátních a celoškolských pracovištích univerzity.

Obrázek 3 – Odpovědnostní struktura

 

Požadavky na kvalitu pokryté systémem řízení kvality MENDELU

Klíčovou částí systému řízení kvality jsou požadavky na kvalitu, a to jednak požadavky vnější, dané zákonnými i podzákonnými normami, požadavky vnitřní, definované souborem standardů a postupů pro vnitřní hodnocení, a požadavky zákazníků, tedy zpětnovazebními procesy. Klíčovými zákazníky univerzity jsou její studenti, absolventi, zaměstnanci a zaměstnavatelé absolventů. Dalšími zainteresovanými stranami jsou z pohledu systému řízení kvality uchazeči o studium, profesní komory, oborová sdružení, odborníci z praxe, orgány veřejné správy, partnerské organizace a veřejnost.

Obrázek 4 – Požadavky na kvalitu

 

Od roku 2017 probíhá na MENDELU každoročně vnitřní hodnocení kvality. V roce 2017 byl na základě nově vytvořeného systému vnitřního hodnocení spuštěn pilotní běh, v roce 2018 proběhlo již řádné kolo hodnocení, a to již se softwarovou podporou univerzitního informačního systému. Systém vnitřního hodnocení kvality je založen na účasti všech zaměstnanců, a to v předem definovaných rolích, rozdělených do čtyř úrovní: univerzita, fakulta / vysokoškolský ústav, ústav/pracoviště a garanti studijních oborů, akademičtí, vědečtí a neakademičtí pracovníci a garanti předmětů. Pro jednotlivé role byla stanovena kritéria kvality, která jsou rozřazena do pěti oblastí činnosti univerzity, a to vzdělávací činnost, tvůrčí činnost, oblasti naplňování třetí role, oblasti řízení a oblasti provozních a podpůrných činností. Naplnění kritérií kvality je hodnoceno na základě jednotlivých dílčích ukazatelů a stanovených standardů pro úroveň hodnot, kterých mohou nabývat. Nastavení standardů jednotlivých ukazatelů se liší dle součástí a odráží tak jejich oborová specifika. Ukazatele mají kvantitativní i kvalitativní charakter. Použití ukazatelů pro vnitřní hodnocení kvality a nastavení standardů je popsáno ve standardech a postupech pro vnitřní hodnocení pro každou úroveň zvlášť. Tyto standardy a postupy jsou každoročně aktualizovány dle aktuálních změn pro dané hodnotící období.

Od roku 2018 jsou do systému řízení kvality nově doplněny také některé prvky zpětnovazebních procesů. Dlouhodobě realizované předmětové evaluace tak doplnila zpětná vazba, která je obecně soustředěna na čtyři cílové skupiny, a to na zaměstnance, studenty, absolventy a zaměstnavatele absolventů. Studenti a zaměstnanci mají možnost formou anonymních dotazníků poskytovat jednak hodnocení spokojenosti se službami fakultních, rektorátních a celoškolských pracovišť, a jednak vyjádřit svá očekávání, připomínky a zkušenosti, díky kterým je možné identifikovat náměty na zlepšení a vytvářet tak opatření ke zlepšování, případně nápravná opatření. Prostřednictvím řízených dotazníkových šetření je pak komunikováno především s absolventy, a to s absolventy s odlišnou délkou doby od ukončení studia tak, aby bylo možné získávat relevantní informace o míře naplnění jejich očekávání, o úrovni získaných kompetencí a o míře jejich identifikace s univerzitou jako takovou.

Nedílnou součástí každého systému řízení kvality je mapování a nastavování procesů. Mapování procesů a  jejich popis se uskutečňuje prostřednictvím tvorby schémat a karet procesů. Cílem této činnosti je správná identifikace vlastníka procesu a popis procesu tak, aby byla každá jeho část transparentní a srozumitelná všem pracovníkům, kteří se na něm podílejí. Karty procesů navíc obsahují souhrn všech souvisejících vnějších a vnitřních předpisů a také jiných dokumentů, kterými se daný proces řídí a v neposlední řadě je v kartě zachycena základní identifikace rizik. Zmapované procesy jsou zveřejněny v on-line sdíleném prostoru a jsou tak přístupné všem zaměstnancům univerzity.

Systém řízení kvality doplňuje systém řízení rizik. Nejvyšším orgánem je Výbor pro řízení rizik, který se sestává z členů vedení univerzity a manažera rizik. Na MENDELU jsou podle schválených metodik řízena strategická a procesní rizika. Podrobnou identifikaci, ohodnocení a ošetření strategických rizik provádí Výbor pro řízení rizik, u procesních rizik je to jejich vlastník za podpory manažera rizik. Ošetření rizik vede k optimalizaci procesů. Procesy a identifikovaná rizika prochází pravidelnou revizí v ročních intervalech tak, aby byla zajištěna jejich aktuálnost.

 

 

[1] Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

[2] Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství

 

 

<< <  Červen 2021  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Oddělení kvality a rizik

KANCELÁŘ

  • Zemědělská 1, 613 00 Brno
  • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
  • Rektorát

KONTAKT